آنکه به نوایى رسید خود را از دیگران برتر دید . [نهج البلاغه]